Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Toepassing

1.1. De hiernavolgende algemene voorwaarden maken deel uit van iedere overeenkomst met of bestelling bij JaJa bv. Iedere clausule strijdig met deze algemene voorwaarden, is slechts bindend als JaJa die schriftelijk en uitdrukkelijk aanvaardt. Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Klant de algemene voorwaarden van JaJa.

Artikel 2. Overeenkomst en bestellingen

2.1. Alle aanbiedingen en offertes van JaJa zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de Klant. De overeenkomst komt tot stand wanneer de Klant binnen de vermelde geldigheidstermijn de offertemail van JaJa beantwoordt met een melding ‘Voor akkoord met de offerte die in onderstaande mail wordt vermeld’ of een gelijkaardige melding, of wanneer de Klant zich op een andere wijze akkoord verklaart met een offerte. Elke bestelling of orderbevestiging door de Klant verbindt de Klant aan de overeenkomst. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten mondelinge en/of schriftelijke akkoorden. De uitvoering van de bestelling start vanaf ontvangst van het voorschot.

2.2 Alle wijzigingen in scope/functionaliteiten tijdens en/of na het traject, worden in regie uitgevoerd aan het op dat ogenblik geldende uurtarief, tenzij anders afgesproken.

2.3 Reis- en verplaatsingskosten zijn steeds te dragen door de Klant, tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen.

Artikel 3. Annulatie van de bestelling

3.1. De annulatie van een bestelling door de Klant is mogelijk zolang JaJa haar werkzaamheden nog niet heeft aangevat en mits betaling van een schadevergoeding van 10% van de overeengekomen prijs, met een minimum van 500 EUR.

Artikel 4. Levering

4.1. De datum van levering wordt slechts als aanwijzing opgegeven en bindt JaJa niet. Vertraging in de levering geeft de Klant geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering, noch op ontbinding van de overeenkomst.

4.2. Indien de partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, wordt deze termijn verlengd indien de Klant in gebreke blijft om informatie, documenten, originelen of beelden (tijdig) over te maken en de verbeterde proeven (tijdig) te aanvaarden, of indien de Klant bijkomende bestellingen plaatst.

Artikel 5. Betaling

5.1. Tenzij anders overeengekomen, zijn de facturen van JaJa contant betaalbaar. Betwistingen dienen binnen de zeven werkdagen na verzending van de factuur per aangetekend schrijven aan JaJa kenbaar gemaakt te worden. Een betwisting kan in geen geval een uitstel of schorsing van betaling verantwoorden.

5.2. Alle facturen zijn betaalbaar op hun vervaldag door overschrijving op het rekeningnummer van JaJa. Elke betaling wordt aangerekend op de oudste vervallen factuur, en eerst op de verschuldigde intresten en kosten. Toegestane kortingen vervallen bij het niet respecteren van de algemene verkoopsvoorwaarden.

5.3. Indien de Klant niet overgaat tot betaling binnen 8 dagen na ontvangst van een aanmaning hiertoe door JaJa, is de Klant aan JaJa een nalatigheidsintrest verschuldigd aan de intrestvoet bepaald in artikel 5 van de Wet van 02/08/2002 ter Bestrijding van de Betalingsachterstand bij Handelstransacties. Er wordt ook een forfaitaire schadevergoeding in rekening gebracht van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 125 EUR. De verschuldigde intrest wordt berekend vanaf de datum van aanmaning tot aan de volledige betaling. Bovendien behoudt JaJa zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de Klant de vervallen facturen heeft betaald. Elke vertraging in de betaling door de Klant maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar. De Klant mag in dat geval de door JaJa gemaakte creaties niet gebruiken.

5.4 JaJa is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of de toegang tot de Diensten geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk te blokkeren, indien de Klant één of meer van zijn verplichtingen voortspruitende uit deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet nakomt (zoals een niet-betaling van de factuur) zonder dat de Klant aanspraak kan maken op terugbetaling van vooruitbetaalde vergoedingen of wat voor schadevergoeding ook. JaJa zal in elk geval de Klant hiervan op de hoogte stellen. Verder is JaJa gerechtigd de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en van rechtswege met onmiddellijke ingang te beëindigen als de Klant in staat van faillissement is verklaard, de Klant een gerechtelijk akkoord heeft gevraagd of aanvaard, of meer algemeen de Klant in staking van betaling verkeert.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1. JaJa verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Alle prestaties van JaJa zijn middelenverbintenissen. JaJa is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de Klant.

6.2. JaJa kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige fout (zelfs een grove fout) van haar of haar aangestelden, behoudens ingeval van bedrog. JaJa zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, die de Klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van JaJa of een aangestelde.

6.3. De aansprakelijkheid van JaJa met betrekking tot aan de Klant geleverde diensten is in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de Klant betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze van JaJa. De totale aansprakelijkheid van JaJa, zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de Klant aan JaJa werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval.

6.4. Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt JaJa geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.

6.5. JaJa kan niet aansprakelijk gehouden worden voor het gebruik van foto’s of lettertypes geleverd en/of goedgekeurd door de Klant.

Artikel 7. Intellectuele eigendom

7.1. Onder Intellectuele Eigendomsrechten wordt verstaan: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van, maar niet beperkt tot, auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen, modellen of aanvragen tot registratie als tekening of model, octrooien, aanvragen tot octrooien, domeinnamen, knowhow, alsmede rechten op databanken, computerprogramma’s en halfgeleiders.

7.2. Alle intellectuele eigendomsrechten op door JaJa gecreëerde content blijven in bezit van JaJa, tenzij dat uitdrukkelijk anders wordt afgesproken tussen Klant en JaJa.

7.3. De Klant zal de Intellectuele Eigendomsrechten van JaJa te allen tijde respecteren en redelijke inspanningen leveren om die rechten te beschermen. De Klant zal JaJa onmiddellijk in kennis stellen van iedere inbreuk door derden op de Intellectuele Eigendomsrechten van JaJa waarvan hij kennis neemt.

Artikel 8. Beëindiging van de overeenkomst

8.1. Indien de Klant zich schuldig maakt aan een zware contractuele wanprestatie die de Klant niet herstelt binnen de 8 dagen na ontvangst van een ter post aangetekende ingebrekestelling, heeft JaJa het recht om ofwel (i) de overeenkomst te schorsen totdat de Klant zijn verbintenissen is nagekomen, ofwel (ii) de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. De niet-betaling van een of meerdere facturen op hun vervaldag, zal altijd worden beschouwd als een zware contractuele wanprestatie.

8.2. Bij beëindiging van de overeenkomst zal de Klant alle door JaJa verleende diensten betalen, alsook de kosten die JaJa moet maken als gevolg van deze beëindiging, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 30% van het bedrag dat JaJa nog had kunnen factureren aan de Klant indien de overeenkomst volledig zou zijn uitgevoerd. Het eventueel betaalde voorschot blijft hoe dan ook verworven voor JaJa. Bovendien behoudt JaJa het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij bewijst dat haar werkelijk geleden schade groter is dan de forfaitaire schade zoals hierboven bepaald.

8.3. Niettemin aanvaardt elke partij om aan de andere partij een redelijke termijn toe te kennen om haar eventuele tekortkomingen te verhelpen, en om steeds eerst te zoeken naar een minnelijke regeling.

Artikel 9. Geheimhouding

9.1. Partijen verbinden zich ertoe de commerciële en technische informatie en de bedrijfsgeheimen die zij vernemen van de andere partij, zelfs na de beëindiging van de overeenkomst, geheim te houden en enkel te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 10. Referentie

10.1. De Klant gaat ermee akkoord dat het door JaJa voor de Klant uitgevoerde werk wordt opgenomen in het referentieportfolio van JaJa.

Artikel 11. Overmacht

11.1. Overmachtsituaties zoals bijvoorbeeld stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen en andere onverwachte gebeurtenissen waarover JaJa geen controle heeft, bevrijden JaJa, voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, van haar verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de Klant.

Artikel 12. Nietigheid

12.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen JaJa en de Klant de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

Artikel 13. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank

13.1. Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van JaJa. Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van deze overeenkomst zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank te Gent.